Reglement Tobbedansen Harlingen

 1. Aanmelding van equipes voor Tobbedansen Harlingen geschied enkel via de website of per persoonlijke uitnodiging. De inschrijvingskosten bedragen € 15,- per equipe, inclusief een WA/evenementen verzekering. De inschrijfkosten dienen uiterlijk 1 week voor aanvang evenement te zijn bijgeschreven op ons bankrekeningnummer.
 2. Na aanmelding ontvangt u dit reglement en een bewijs van inschrijving via de mail. In de week van de wedstrijddag wordt het tijdstip meegedeeld wanneer de deelnemers van de schans mogen gaan.
 3. Deelname aan Tobbedansen Harlingen is strikt vanaf 14 jaar (jonger is toegestaan, mits onder begeleiding van volwassene). Minderjarigen (vanaf 14 jaar) mogen deelnemen aan Tobbedansen Harlingen mits schriftelijke toestemming van de ouder(s) of voogd.
 4. Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
 5. Er mogen maximaal 2 personen per equipe van de schans.
 6. Het totale gewicht van de equipe (tobbe + maximaal 2 deelnemers) bedraagt maximaal 350 kg.
 7. De maximum breedte van de ‘tobbe’ bedraagt 1,5 m. Voor de lengte dient rekening gehouden te worden met de hoek van de schans en het platform, dit om te voorkomen dat de ‘tobbe’ doormidden breekt.
 8. Op de ‘tobbe’ moet ruimte zijn voor het aanbrengen van de wedstrijdsticker.
 9. De ‘tobbe’ moet zelfstandig kunnen drijven. Tevens dient er een deugdelijke ‘dobber’ aan de tobbe te worden bevestigd met een touwlengte van minimaal 5m1 t.b.v. vindbaarheid bij eventueel zinken. Indien de ‘tobbe’ zinkt wordt deze op kosten van deelnemer geborgen.
 10. De ‘tobbe’ moet glijdend de schans af en mag derhalve geen mechanische aandrijving hebben. Wielen zijn dus niet toegestaan.
 11. Er mogen geen materialen gebruikt worden die schade kunnen aanbrengen aan het traject.
 12. Voorwerpen die schade kunnen brengen aan de deelnemers moeten
  afgeschermd worden met een stijf isolatiemiddel, hierop wordt streng gelet
  tijdens de keuring (punt 16).
 13. Elke deelnemer van Tobbedansen Harlingen is verplicht om gesloten schoeisel te dragen en een lange broek, dit om schaafwonden te vermijden. De deelnemers zijn verplicht een veiligheidshelm en reddingsvest te dragen.
 14. Voor de organisatie staat de veiligheid voorop. Zo nodig kan de deelname
  worden geweigerd.
 15. De ‘tobbe’ dient door de eigen deelnemers, dus maximaal twee personen op het platform gebracht te worden.
 16. De ‘tobbe’ wordt aan de hand van bovenstaande gekeurd op de wedstrijddag.
  De ‘tobbe’ dient om nog te bepalen tijd op de locatie aanwezig te zijn voor de keuring. Bij goedkeuring kan deze deelnemen. Wordt de “tobbe’ afgekeurd, krijgt de deelnemer een uur de tijd deze gebreken te herstellen voor de herkeuring. Bij goedkeuring kan deze alsnog meedoen. Indien de ‘tobbe’ definitief wordt afgekeurd kan deze niet deelnemen aan Tobbedansen Harlingen, de deelnemer ontvangt zijn inschrijfgeld niet terug.
 17. Deelnemers die onder invloed van drank of drugs aan de start verschijnen
  worden onmiddellijk gediskwalificeerd.
 18. Het is ten strengste verboden om gebruik te maken van glijmiddelen zoals olie, vet, zeep, etc. Het is niet de bedoeling dat Tobbedansen Harlingen schade
  brengt aan de natuur.
 19. De deelnemers mogen na het startschot de schans en/of platform met de voeten raken maar mogen echter hun voeten niet gebruiken om het traject te
  vervolledigen. Het is de bedoeling dat je als deelnemer op je tobbe blijft tot je de bel bereikt. Als de ‘tobbe’ eenmaal glijdt, mogen de voeten of andere
  hulpmiddelen, zoals peddels, niet worden gebruikt.
 20. De bel wordt geluid door contact met een lichaamsdeel, het is verboden hier
  voor een hulpmiddel te gebruiken zoals en peddel, stok, … Aan de bel mag niet worden gehangen.
 21. Degene die de bel luidt mag de bel niet bereikt hebben al zwemmende, een
  eventuele andere bestuurder van de tobbe mag deze wel duwen terwijl hij
  zwemt, maar hij mag dus de bel niet meer luiden.
 22. De jury zal de tijdwaarneming verzorgen en toezien op naleving van de spelregels. Bij het niet naleven van een van deze voorschriften volgt onmiddellijke diskwalificatie. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 23. Iedere deelnemer ontvangt een aandenken aan Tobbedansen. Naast de winnaars met de 3 kortste tijdmetingen, zijn er nog de originaliteitprijs en een prijs voor de pechvogel.
 24. Na de deelneming wordt het voertuig door de organisatie terug geplaatst op de parkeerplaats. Iedere deelnemer heeft tot 17.00 uur dezelfde dag om de ‘tobbe’ weg te halen. De ‘tobbe’ kan door een afvalverwerker afgevoerd worden, de kosten daarvan zijn € 15,- voor de eigenaar van de ‘tobbe’.
 25. De organisatie van Tobbedansen Harlingen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of diefstal van de ‘tobbe’.
 26. Dit reglement kan door stichting Tobbedansen Harlingen ten allen tijde aangevuld worden met artikelen die de kwaliteit tot deelname aan Tobbedansen Harlingen ten goede komen.